Click To Track Job Online  

Türkçe English Chinese Russian Thai Uzbek

Adres va Aloqa

References

  Gizlilik Politikamiz

Gizlilik Politikamiz, Guvenlik Garantimiz

Arkada? Bilgisayar. data kurtarma hizmetleri a?da? ticari anlay???, m?teri memnuniyeti ve gvenli?i odakl? hizmet felsefesi ile data kurtarma i?lemleri vermektedir. i?bu Arkada? Bilgisayar veya web sitesi arkadasbilgisayar.com a vermi? oldu?unuz bilgilerin gizlili?ini korumak amac?yla a?a??da belirtilen temel kurallar? benimsemektedir.

Web Sitemiz'den yaln?zca rn/hizmet ba?vurusu ve bilgi edinme amal? hizmet vermektedir.

Web Sitemiz'e girilen bilgilerin gvenli?i a?s?ndan Arkada? Bilgisayar sistem ve internet altyap?s? en gvenilir seviyede tutularak gerekli nlemler al?nm??t?r. M?terilerimizin Web Sitemiz'e rn/hizmet ba?vurusu ve bilgi gncelleme amal? girmi? olduklar? bilgiler di?er internet kullan?c?lar? taraf?ndan grntlenemez. M?terilerimizin bizimle payla?t??? bilgilere izinsiz ula??m, Arkada? Bilgisayar. personeli dahil olmak zere k?s?tlanm??t?r.

Arkada? Bilgisayar. szkonusu bilgileri m?terilerin onay? d???nda ya da yasal bir ykmllk alt?nda bulunmad??? srece herhangi bir nc ?ah?s, kurum ve kurulu? ile payla?mayacakt?r.

Arkada? Bilgisayar. bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal dzenlemeler erevesinde a?klayabilecektir. Arkada? Bilgisayar. 'nin tabi oldu?u kurumlar ve/veya yasama, yrtme organ ve mercileri m?teri bilgilerinin a?klanmas?n? istedi?inde, Arkada? Bilgisayar. bu bilgileri yaln?zca gerekli yetkiler erevesinde a?klayacakt?r.

Web Sitemiz di?er web sitelerine link vermektedir. Gizlilik Politikam?z'da yer alan taahhtlerimiz sadece web sitemiz ierisinde geerlidir ve di?er web sitelerini kapsamamaktad?r. Web Sitemiz'den link ile gidilecek di?er web sitelerindeki kullan?m ile ilgili o sitelere ait gizlilik gvencesi ve kullan?m ?artlar? geerlidir. Web sitemizden reklam, banner, ierik maksatl? veya ba?ka bir maksat ile geilen di?er web sitelerinin bilgi kullan?m?, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde olu?abilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kay?plardan Arkada? Bilgisayar sorumlu de?ildir.

Arkada? Bilgisayar, destek hizmetler almak amac?yla farkl? kurulu?larla al???lmas? durumunda, bu firmalar?n Arkada? Bilgisayar gizlilik standartlar?na ve ?artlar?na uymalar?n? sa?layacakt?r.

Web sitemizde yer alan bilgi, materyal ve bunlar?n dzenlenmesi konusundaki telif haklar?, Arkada? Bilgisayar.'ye aittir. Web Sitemiz'in ierdi?i nc sah?slara ait materyaller d???nda kalan bilgi ve materyallere dair tm telif haklar?, tescilli marka, patent, entelektel ve di?er mlkiyet haklar? Arkada? Bilgisayar da sakl?d?r.

M?terilerimizin ki?isel bilgilerinin gizlili?ini korumak amac?yla Arkada? Bilgisayar sistem ve internet altyap?s? en gvenilir seviyede tutularak gerekli nlemler al?nm??t?r. Ek olarak bilgi al?nmak istenen konularda Arkada? Bilgisayar'a dan??makta tereddt etmeyiniz.

A?a??da bahsi geen maddeler Arkada? Bilgisayar garantisi alt?ndad?r:

- M?teriler taraf?ndan Arkada? Bilgisayar'a data kurtarma, tamir, yedekleme, ticari ve adli inceleme, silme amac?yla teslim edilen Disk, Notebook ve benzeri rnler teslim edildi?i andan itibaren al?nma ve kaybolmaya kar?? Arkada? Bilgisayar sorumlulu?u alt?ndad?r.

- Arkada? Bilgisayar m?terilere (ki?i yada kurulu?) ait cihaz iindeki bilgileri hibir ko?ul ve ?art alt?nda 3.?ah?slara vermeyece?ini taaht eder.

- Arkada? Bilgisayar, teslim edilen cihazlar?n iadesinde kesinlikle cihaz durumunu zorla?t?racak mdahalelerde bulunmaz.

Arkada? Bilgisayar, Kurtar?lan datalar?n teslimat? esnas?nda kurum/ki?i lerin ?ahsen kendilerinin teslim almas? yada vekalet etti?i ?ah?slar?n teslim almalar?n? yada datalar?n ?ifrelenmi? ?ekilde kargoyla gnderilmesini tavsiye eder.

Sayg?lar?m?zla,
Arkada? Bilgisayar

 


 
Firmalar