Click To Track Job Online  

Türkçe English Chinese Russian Thai Uzbek

Adres va Aloqa

References
Laptop Bilgisayarlardan Data Kurtarma

  Laptop Bilgisayarlardan Data Kurtarma

Laptop Disklerden Data Kurtarma
Ya?ad???m?z y?a bilginin de?eri g?tik??li bir ?ekilde artmaktad?r. Bir bit bilginin de?eri baz? hallerde d???adar s?n?rlar?n? bile a??yor. Bilgi kay?plar? ? ? arzetmekte, ve bunun sonucunda inan?lmaz ekonomik kay?plara yol a?ktad?r. Data kurtarma ? kendi ??nda ? me?akketli ve pahal? i?tir, ? teknoloji ve data kurtarma konusunda b?ilgisi olan uzmanlar? gerektirir. ?k s?k s?k rastlad???m?z gibi, ?irketler, ki?iler bilgilerini kaybettikleri zaman bilgisayar tamirat? yapan ki?i ve kurulu?lar?na ba?vururlar. Fakat bu tamir servisleri kaliteli bir ?ekilde bilgilerinizi kurtarmas?n? ve en ?lisi bilgilerinizin g??i ve gizlili?ini sa?layamazlar. Arkada? Bilgisayar yukar?da arzetti?imiz ?artlar?n fark?nda olup, 1997 senesinden beri data kurtarma konusunda hizmet vermektedir ve bu konuda T?de lider ?irketlerinden biridir. Uzman kadromuz sayesinde en kaliteli ve en k?sa s?bilgilerinize tekrar kavu?man?z ve memnuniyetiniz i?, ve bilgilerinizin g??i i? ???maktay?z. Bug?dar d?e ?z ??nda ?irmalarla ??kt?k ve ???t???m?z m?lerimiz veri kurtarma konusunda memnuniyetlerini hem yaz?l?, hem de s? olarak taraf?m?za ilettiler. Bunlar? bizim referanslar?m?z sayfas?nda bulabilirsiniz. Firmam?z veriyi kaybetme ?ekli nas?l olursa olsun: - Veriyi silme - Diski formatlama - Disk bozulmas? - Kart yanmas? Ve akla gelebilecek her t?aza sonucu olu?an disklerden bilgileri 100%?a yak?n bir ba?ar? ile kurtarmaktad?r. ?emli: Disk bozuldu?u, data kayb? ya?and??? zaman ki?iler disk i?i a?ya ya da otomatik veri kurtarma programlar? kullanmaya ???maktad?r. Bu ? yanl?? bir hareket olup, sonucunda geri d?emez hasarlara yol a?ktad?r. Veri kayb? ya?and??? zaman, ilk ? i?in uzman?ndan bu konuda yard?m alman?z? tavsiye ederiz. Arkada? Bilgisayar Password lu hard disklerde diskin ?ah?s yada kuruma aitlik ?art? arar, bu konuda ?ah?s ve kurumdan s? yada yaz?l? ispat talep eder. Aksi durumda bahsi ge? hard disklerden data kurtarma i?lemi yapmaz.
 
Firmalar